Odbor Řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Se společností RPIC ViP jsme měli možnost spolupracovat v letech 2013-2014 při přípravě Výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (známou spíše pod zkratkou „RIS3 strategie“). Příprava této strategie byla tzv. předběžnou podmínkou pro čerpání dotací z evropských fondů (ESIF) na oblast výzkumu, vývoje a inovací v nadcházejícím programovém období 2014+ v celkovém objemu více než 70 mld. Kč a byla tudíž jednou z mezirezortních priorit. Cílem strategie bylo na základě analýz a řízené debaty s výzkumným a firemním sektorem identifikovat perspektivní oblasti VaVaI s potenciálem pro posílení konkurenčních výhod firemní sféry a navrhnout aktivity vedoucí k posílení inovační kapacity české ekonomiky jako celku.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – Řídicí orgán OP VaVpI – vyhlásilo veřejnou zakázku na zpracování celé strategie a zároveň na facilitaci přípravy a implementace RIS3 strategie na regionální (krajské) úrovni. Těžko si lze představit lepšího a kompetentnějšího realizátora dané veřejné zakázky, než právě vítězné konsorcium tří špičkových a co do know-how velmi vhodně se doplňujících poradenských společností: Berman Group, Jihomoravského inovačního centra (JIC) a RPIC ViP. Tým zpracovatele sestavený z odborníků na oblast podpory regionálního rozvoje, posilování inovačních ekosystémů, spolupráce výzkumné a soukromé sféry a přípravy lidských zdrojů pro VaV bezezbytku obsáhl celou – ač velmi komplexní – oblast RIS3 strategie a po celé 2 roky soustavně poskytoval vysoce nadstandardní poradenství a asistenci orgánům pověřeným implementací této strategie na národní i krajské úrovni.

Veškeré výstupy zakázky – počínaje rozsáhlými analytickými pracemi a návrhy strategických opatření RIS3 strategie, přes organizaci a řízení tzv. národních inovačních platforem (oborových platforem zahrnujících firemní i výzkumný sektor poskytující feedback a podněty pro zacílení strategie) až po facilitaci přípravy RIS3 strategie na krajské úrovni a sérii cca 12 vícedenních tematických workshopů/školení (pořádaných pravidelně pro krajské RIS3 manažery a zástupce krajů) zaměřených na přípravu strategických plánů, jejich řízení a implementaci, provádění analýz a terénních šetření, budování partnerství v regionu, řízení strategických změn a další relevantní témata – vše bylo vždy zpracováno/připraveno v bezvadné kvalitě, s vysokou mírou profesionality a zodpovědnosti a zároveň v přátelské atmosféře a s velmi vstřícným přístupem vůči zadavateli i dalším zúčastněným stranám. Takováto kombinace pozitivních faktorů bývá ve světě veřejných zakázek spíše světlou výjimkou, proto si přístupu zpracovatelů, celkové interakce a vzešlých výsledků velmi vážíme.

Být v roli zadavatele bylo v případě této zakázky potěšením. Ze zkušeností získaných během této inspirativní spolupráce těžíme v agendě implementace RIS3 strategie dodnes. Poděkování patří jmenovitě Zdeňkovi Karáskovi a Evě Štefkové, kteří za RPIC ViP v daném konsorciu dodavatelů na zakázce pracovali.

Veronika Czesaná, manažer projektu
Odbor Řízení Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy

Společnost RPIC-ViP byla jedním ze zpracovatelů nového Strategického plánu Ostravy, jehož tvorba probíhala v roce 2016 pod značkou fajnOVA. Díky vzájemné spolupráci se podařilo nejen vytvořit kvalitní strategický dokument, který určuje směřování Ostravy na další roky, ale především do jeho přípravy zapojit přes 250 odborníků a 20 tisíc obyvatel Ostravy, což je ve výjimečné číslo i za hranicemi České republiky.

Václav Palička, vedoucí odboru
Odbor strategického rozvoje Magistrátu města Ostravy