Petr Szotkowski

Petr Szotkowski

Podnikatelské poradenství a projektové řízení

+420 606 748 428
petr.sz@rpic-vip.cz

 

V čem se na mě můžete obrátit

Ve společnosti RPIC-ViP s.r.o. působím od jejího vzniku (1999) se zaměřením na oblast financí, marketingu, podpory při zakládání nových firem a vzdělávání. V období 2000 – 2008, v rámci působení Regionálního poradenského a informačního centra pro podnikatele, jsem byl garantem a lektorem specializovaného investičně-vzdělávacího programu START pro začínající podnikatele. Díky němu zahájila samostatné podnikatelské aktivity více než stovka nových podnikatelů.

Co mě v práci naplňuje

Od samotného počátku fungování evropských dotačních zdrojů pomáhám partnerům v podnikatelské sféře, ale také obcím, s vyhledáváním investičních příležitostí, přípravou rozvojových plánů, jejich následnou realizací a související projektovou péčí. Analytické zkušenosti využívám při přípravě finančních a ekonomických analýz, které jsou nezbytnou součástí všech investičních rozvojových projektů se zaměřením na podporu podnikání a zaměstnanosti.

Na co jsem hrdý

Preferuji individuální řešení projektových záměrů a partnerskou spolupráci se zadavatelem. Nejlepší pocit z výsledků své práce mám, když se ohlédnu a za sebou vidím moderní špičková průmyslová pracoviště, revitalizovanou podnikatelskou infrastrukturu či renovované veřejné objekty, školy či veřejné lokality.

Více o Petrovi
Michaela Patkanová

Michaela Patkanová

Podnikatelské poradenství a projektové řízení

+420 602 147 312
patkanova@rpic-vip.cz

 

V čem se na mě můžete obrátit

Zaměřuji se na oblast podnikatelského poradenství a specificky podporu začínajících podnikatelů a živnostníků. Budu s Vámi spolupracovat na tvorbě podnikatelských záměrů spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů. Jsem schopna realizovat přípravu záměru, vypracování žádostí a povinných příloh, včetně následného monitoringu. Zpracovala jsem řadu žádostí o dotaci zaměřených na investiční či vzdělávací aktivity a právě při řešení problémů z těchto oblastí mne můžete bez váhání kontaktovat. Těší mě, když mohu v rámci lektorské činnosti zúročit své trenérské zkušenosti pro různé cílové skupiny k rozvoji manažerských a klíčových kompetencí.

Co mě v práci naplňuje

Při koncipování podnikatelských a projektových záměrů mne naplňuje zejména pocit, že klienti rozpoznají mou upřímnou snahu pomoci při řešení problému vzniklých při realizace projektů, co možná nejefektivněji a v co možná nejkratší době.

Na co jsem hrdá

Na to, že můj přístup klienti oceňují a s mnohými z nich spolupracuji dlouhodobě.

Více o Míše
Marek Gavenda

Marek Gavenda

Strategické poradenství
Podnikatelské poradenství a projektové řízení

+420 724 280 395
gavenda@rpic-vip.cz

 

V čem se na mě můžete obrátit

Ve své profesní kariéře od začátku 90. let se věnuji projektům, které se zaměřují na územní a regionální rozvoj. Podílel jsem se na přípravě rozvojových strategií pro velká města i malé obce, mikroregiony nebo území krajů, včetně přípravy analytických podkladů a následných strategických řešení a projektových návrhů.

Kromě oblasti strategického územního plánování se zaměřuji rovněž na služby pro podnikatelské subjekty a průmyslová sdružení firem v oblasti dotačního poradenství pro jejich vlastní investiční projekty.

Co mě v práci naplňuje

Baví mě pracovat s daty, analyzovat je v kontextu, hledat souvislosti a nacházet řešení tam, kde nejsou na první pohled zřejmá. Rád spolupracuji na realizaci technologických záměrů a projektů.

Na co jsem hrdý

V současné době se věnuji zejména analytickým a výzkumným aktivitám v oblasti regionálního trhu práce a jeho predikcím a jsem senior expertem krajské platformy Moravskoslezského kraje pro projekt Kompas, v rámci kterého se buduje udržitelný systém predikcí potřeb trhu práce a vzdělanostních potřeb.

Více o Markovi
Zdeněk Karásek

Zdeněk Karásek

HR poradenství a vzdělávání
Strategické poradenství

+420 602 718 026
karasek@rpic-vip.cz

 

V čem se na mě můžete obrátit

Jsem zakladatelem společnosti RPIC-ViP s.r.o., kterou také od roku 1998 vedu. Vytvářím v naší firmě svobodné a tvůrčí prostředí k uplatnění talentu všech mých kolegů. Naším cílem je vysoká kvalita služeb a osobní angažovanost na úspěchu našich klientů a partnerů se zájmem o opakovanou a dlouhodobou spolupráci. Vyznávám heslo „Rozdíl je v lidech a v lídrech“. K jejich lepšímu pochopení mi pomáhá i mezinárodní certifikát kouče MBTI (celosvětově nejrozšířenější typologie osobnosti) obhájený u společnosti OPP v Londýně.

Mojí osobní specializací je strategické poradenství pro veřejný i soukromý sektor, strategické řízení firem a organizací, leadership, příprava a realizace strategických změn, rozvoj podnikání, lidských zdrojů a vzdělávání. V těchto oblastech mám na kontě desítky úspěšně realizovaných zakázek a projektů v České republice i ve většině zemí Evropy. Díky dlouhá léta budované síti mezinárodních zkušeností a vztahů jsem schopný nabídnout strategický rozhled a inspiraci k řešením, která nemusí být zřejmá každému na první pohled.

S čím dalším se na mě konkrétně můžete obrátit? Potřebujete posílit týmového ducha zaměstnanců vaší organizace a jejich ztotožnění se strategií? Udělejme společně workshop na téma Identita – Hodnoty – Vize – Strategie. Chcete, aby vaši manažeři zlepšili své  schopnosti k vedení lidí? Nabízím k tomu osvědčený trénink Poznejte svůj profil leadera a jak ho uplatnit v praxi, skupinově nebo s individuálním poradenstvím. Chystáte v organizaci důležité změny a obáváte se, jak na ně budou lidé reagovat? Proberu s vámi 8 kroků správného procesu řízení strategické změny.


Co mě v práci naplňuje

Ve svobodném prostředí a s inteligentními i angažovanými lidmi „měnit svět“. Na základě praktické vlastní zkušenosti a širší poptávky po změně vymýšlet, sdílet a prosazovat koncepční řešení, která povedou ke zlepšení podmínek pro podnikání, pro naplnění potenciálu lidí, k partnerské spolupráci různorodých a často obtížně slučitelných organizací, k udržení a posilování konkurenceschopnosti.

 

Na co jsem hrdý

Jsem rád, že jsem v roce 1998 našel odvahu odpoutat se po sedmi letech od relativně bezpečného podnikání ve firmě ViP a jít si za svým snem odvážnějších projektů, zhmotněným v nové společnosti RPIC-ViP.

V letech 2001 – 2005 jsem pro Vládu ČR řídil program outplacementu zaměstnanců uvolňovaných z ocelářského sektoru a současně také projekt Labour Pool k nalezení první práce pro nezaměstnané absolventy škol v Moravskoslezském kraji. Na ty jsme v letech 2006 – 2011 navázali realizací tří velkých zakázek pro Úřad práce v MS kraji. Ve všech těchto projektech jsme pomohli k nové práci i lepšímu využití vlastního potenciálu téměř 10.000 lidí.

V roce 2002 jsem byl u zrodu klastrů v ČR při práci na projektu k identifikaci potenciálu pro vznik regionálních průmyslových klastrů. V letech 2003 – 2004 jsem byl členem mezinárodního konsorcia k přípravě České republiky na  absorpci strukturálních fondů EU v rámci projektu „AbCap – Finalizing of Structures and Measures to Increase and Absorption Capacity on the National and Regional Levels”.

Od roku 2002 do současnosti se zabývám vývojem a aplikací systémových programů k rozvoji kompetencí (soft skills). Jsem autorem projektů Kompetence pro trh práce a Kompetence pro život, jejichž výsledky jsou využívány v České republice a ve většině zemí  Evropské unie. Konzultačním vrcholem této práce byla studie  “Transferability of skills across economic sectors in  Europe” pro Evropskou komisi, kterou jsem vedl v roli manažera mezinárodního konsorcia. Od roku 2014 pokračujeme ve vývoji a aplikaci programů pro měření a rozvoj kompetencí ve spolupráci se společností DAP Services a zahraničními partnery pod značkou Soft Skillers.

V roce 2012 jsem se podílel na vzniku programu Silné pracoviště pro měření a rozvoj kultury organizací,  kde lidé umí, mohou a chtějí podávat své nejlepší výkony. Program již využilo více než 100 firem a organizací v ČR i v zahraničí.

Od roku 2009 jsem se podílel na několika mezinárodních studiích k řešení dopadů restrukturalizace průmyslu v Evropě, od sociálních dopadů po vliv robotizace v rámci tzv. Průmyslu 4.0.

V důsledku své spolupráce s OECD jsem také iniciátorem vzniku a spolutvůrcem metodiky fungování Teritoriálních paktů zaměstnanosti v ČR (od roku 2010) a podílím se na rozvoji Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

V letech 2013 – 2015 jsem byl strategickým konzultantem v konsorciu facilitátorů tvorby Národní strategie inteligentní specializace ČR.

Od roku 2005 do roku 2016 jsem se podílel na realizaci tří po sobě jdoucích strategií rozvoje města Ostravy. Dále jsem řídil strategii rozvoje Karviné a byl jsem zapojen do tvorby několika dalších strategických rozvojových plánů měst a MS kraje. Od roku 2016 jsem zapojen v týmu vládního zmocněnce do tvorby Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje pro Vládu ČR a kraje.  Od roku 2015 jsem vedoucím expertem pracovní skupiny „Vzdělanější a zaměstnanější kraj“ pro Regionální stálou konferenci MS kraje. Od roku 2016 využívám své zkušenosti k rozvoji kraje i jako člen zastupitelstva, předseda Komise pro strategický rozvoj  a změnu image, předseda Komise pro vědu, výzkum a inovační podnikání, místopředseda Výboru pro zahraniční a přeshraniční spolupráci a člen Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Od roku 2016 jsem členem Správní rady Agentury pro regionální rozvoj a od září 2017 členem Dozorčí rady MSIC – Moravskoslezského inovačního centra při Vědeckotechnickém parku Ostrava.

Jako konzultant a lektor si cením spolupráce s řadou organizací a firem v rámci mnou vedeného tréninku na téma Leadership a Řízení strategických změn.

Souhrnně, za svůj největší profesní úspěch považuji jednak dvacet let rozvoje firmy, kterou jsem založil a řídím a jednak respekt klientů a partnerů, s nimiž a pro které pracujeme.

Více o Zdeňkovi
Dalila Rakošanová

Dalila Rakošanová

HR poradenství a vzdělávání
Strategické poradenství

+420 604 687 275
rakosanova@rpic-vip.cz

 

V čem se na mě můžete obrátit

V oblasti HR poradenství se věnuji především zjišťování vzdělávacích a rozvojových potřeb a organizaci vzdělávacích aktivit na míru konkrétním potřebám klienta. Pečuji o síť expertů, lektorů a myšlenkových lídrů, se kterými RPIC-ViP spolupracuje, a mohu vás tak propojit s těmi nejlepšími odborníky v oblasti rozvoje vaší organizace. Zabývám se také event managementem, ráda pro vaši firmu, společnost či instituci připravím odbornou akci různého formátu a velikosti – semináře, konference, networkingová setkání.

Co mě v práci naplňuje

Firemní motto Rozdíl je v lidech uplatňuji při řešení každé zakázky a spolupráce s klienty. Baví mě tyto rozdíly vnímat, komunikovat, propojovat a dosahovat zadání klientů k jejich spokojenosti.

Na co jsem hrdá

Podílení se na organizaci opakovaně úspěšné mezinárodní univerzitní konference KARIÉRA+ v minulosti, se pro mě stalo cennou zkušeností, kterou úročím při přípravě odborného setkání manažerů a personalistů, které RPIC-ViP již tradičně pořádá, naposledy k tématům rozvoje firemní kultury anebo k získávání, udržení a rozvoji talentů ve firmách a organizacích.

Výjimečná pro mě byla také spolupráce na přípravě Strategického plánu rozvoje města Ostravy na léta 2017-2023. Unikátnost celého procesu fajnOVA spočívala v různorodosti komunikačních aktivit a příležitostí k zapojení obyvatel města, třeba i studentů na univerzitách a dětí ve školách, kterých jsme se ptali, jak si představují své město v roce 2030. Ostrava za proces přípravy strategického plánu získala titul Město s dobrou praxí mezinárodní sítě URBACT.

Více o Dalile


Marcela Vondráková

Marcela Vondráková

HR poradenství a vzdělávání

+420 602 810 514
vondrakova@rpic-vip.cz

 

V čem se na mě můžete obrátit

S čímkoliv, co má souvislost s podnikovými procesy. Ráda vám pomůžu při jejich identifikaci, nastavování, detailním popisu i následné optimalizaci. Také se na mne můžete obrátit s problémem v oblasti definování kompetenčních profilů, nastavování systému hodnocení a rozvoje zaměstnanců, organizačních struktur, tvorby organizačních řádů apod. Ráda vám budu nápomocná i v oblasti systémů managementu kvality (ISO 9001). Věnuji se jak jejich zavedení, tak jejich aktualizaci i auditování. Od roku 2000 jsem certifikovaný manažer kvality a od roku 2005 certifikovaný auditor kvality.

Co mě v práci naplňuje

Systémy managementu jsem úspěšně zavedla ve více než 35 firmách. K řadě klientů se celá ta léta vracím nejen jako interní auditor, ale i jako konzultant či lektor v navazujících službách. Za tu dlouhou dobu mám s těmito firmami vybudované opravdu nadstandardní vztahy a v mnoha případech se cítím být už téměř jejich součástí. Těší mne pocit, že jsem snad i já malou měrou přispěla k jejich rozvoji.

Na co jsem hrdá

Potěšila mě např. slova Ivana Jakeše, jednatele MT spol. s r.o.: „Se společností RPIC-VIP spolupracujeme od roku 2000, kdy se podílela na přípravě a realizaci zavedení systému managementu jakosti podle normy ISO 9001 a následných interních auditech v naší společnosti. Spolupráce byla a stále je na vysoké profesionální úrovni. Umožnila nám vylepšit a zdokonalit probíhající procesy v naší společnosti a zpřístupnit ji tak i na náročné odběratelské trhy. Také bych rád touto formou poděkoval za dosavadní úžasnou spolupráci a těšil se na spolupráci i v dalším období.“

Více o Marcele
Marek Prorok

Marek Prorok

HR poradenství a vzdělávání

+420 724 272 000
prorok@rpic-vip.cz

V čem se na mě můžete obrátit

Jsem tady a teď – už více než deset let ve firmě RPIC-ViP! Zaručeně se mnou přijdete do styku, pokud ve své organizaci rozvíjíte firemní kulturu. S naším pestrobarevným týmem vytváříme vzdělávací a rozvojové programy (SILNÉ PRACOVIŠTĚ) a vstupujeme do partnerství (BusinessCon), protože věříme, že “sami jsme chytří, ale společně geniální”. Se změnou firemní kultury je to jako s novým oblekem. Nejprve vám pomohu změřit a definovat dobrý výsledek (SOFT SKILLERS, Miniaudit SILNÉHO PRACOVIŠTĚ), pak budeme vyšívat, tedy koučovat, vzdělávat či nastavovat procesy, a výsledný produkt znovu přeměříme, tak aby skutečně padl jako ulitý.

Co mě v práci naplňuje

První měsíce po nástupu do firmy RPIC-ViP mi připadalo, že jsem místo do zaměstnání zabloudil do lázní. Na pracovišti přitom panovala kultura vysokého výkonu! Firemní kultura byla natolik inspirující a motivující, že jsme díky ní dosahovali náročných cílů, aniž bychom si často uvědomili, kolik za námi stojí odvedené práce. Od té doby jsem přečetl spoustu odborné literatury a absolvoval tisíce hodin interaktivních tréninků, workshopů a koučování. A dnes mohu tyto zkušenosti předávat dál!

Na co jsem hrdý

Ve spolupráci s našimi partnery (TREXIMA) jsme už realizovali více než stovku Miniauditů SILNÉHO PRACOVIŠTĚ. Já sám jsem o výsledcích diskutoval se třemi desítkami klientů. Raduji se z toho, že patnáct jednoduchých otázek dokáže v týmech i organizacích nastartovat potřebné změny, které jsou nejen pozitivní, ale také měřitelné, a to i tvrdými ukazateli výkonu, produktivity nebo finančních výsledků.

Více o Markovi
Hana Kučová

Hana Kučová

HR poradenství a vzdělávání

+420 775 933 774
kucova@rpic-vip.cz

 

V čem se na mě můžete obrátit

Chcete, aby ve vaší organizaci pracovali lidé, kteří umí, chtějí a mohou podávat své nejlepší výkony – umím vám s tím pomoci. Můžu s vámi spolupracovat na optimalizaci firemní kultury nebo nastavení funkčních procesů, zejména personálních. Jsem koučka, mentorka, konzultantka pro oblast rozvoje lidských zdrojů a lektorka manažerských dovedností.

Co mě v práci naplňuje

Mám radost, když má práce dává smysl mně i mým klientům. Stavím na zdravém selském rozumu a umím  se přizpůsobit tomu, co právě teď potřebujete. Díky tomu dokážu motivovat ke změně vás i vaše pracovníky. Pomůžu vám vidět vaši situaci z mnoha úhlů. Předám vám informace o tom, co funguje a nefunguje v jiných organizacích. Mám nejen zkušenosti z vlastní manažerské praxe, ale i od svých klientů – v posledních třech letech jsem koučovala více než 400 hodin a vedla kurzy s více než 500 účastníky.

Na co jsem hrdá

Jako jeden příklad za všechny mohu uvést referenci Moniky Vokřínkové: „Individuální koučink byl pro mě osobně velice přínosný. Ráda bych ocenila profesionální přístup, systematický postup při vedení jednotlivých sezení, ale i dovednost okamžitě reagovat na přicházející témata vhodnými teoretickými přístupy či praktickými informacemi. Jejich užití bylo vždy citlivě voleno adekvátně situaci. Především jsem si u paní Hanky cenila osobního přístupu a upřímné snahy pomoct.”

Více o Hance
Kateřina Ledvoňová

Kateřina Ledvoňová

HR poradenství a vzdělávání

+420 725 404 661
ledvonova@rpic-vip.cz

 

V čem se na mě můžete obrátit

Působím ve firmě jako konzultantka, lektorka, manažerka zakázek a administrátorka projektů. Více než deset let se podílím na přípravě, realizaci a administraci projektů financovaných z EU – Kompetence pro trh práce, Rozdíl je v lidech, Jsme v tom spolu, Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji. Mám bohaté zkušenosti v oblasti organizačního, administrativního a provozního zajištění firmy.

Co mě v práci naplňuje

Na své práci nejvíce oceňuji různorodost zajišťovaných aktivit, možnost profesního i osobního rozvoje. Baví mne pracovat a komunikovat s klienty, či partnery, a řešit souběžně spletité situace a úkoly k jejich spokojenosti, i ke spokojenosti kolegů.

Na co jsem hrdá

Věnovala jsem se poradenství pro nezaměstnané v rámci Regionální zaměstnanecké agentury a vedla motivační kurzy a kurzy efektivních technik hledání zaměstnání. Díky tomu jsem získala cenné lektorské zkušenosti v oblasti rozvoje měkkých dovedností různých cílových skupin – dlouhodobě nezaměstnaných, absolventů škol, matek na mateřské dovolené a těch vracejících se následně do zaměstnání.

Více o Katce