Společně s ostravskými školami plánujeme jejich rozvoj

Podepsali jsme memorandum o spolupráci na realizaci ostravského Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, které zakládá tzv. Partnerství Místního akčního plánu v ORP Ostrava (MAP ORP Ostrava). Společně s dalšími subjekty působícími v oblasti předškolního a základního vzdělávání, včetně zřizovatelů škol a školských zařízení se podílíme na vytváření systému společného plánování a sdílení aktivit v území, které přispějí ke zlepšení kvality vzdělávání ve školách a zlepšení spolupráce formálního a neformálního vzdělávání pro rozvoj potenciálu každého žáka.

Svůj zájem účastnit se aktivit projektu aktuálně potvrdilo 142 škol v území.

Do procesu vnášíme nejen zkušenost s procesem plánování, ale konkrétní zkušenosti s realizací neinvestičních projektů ve spolupráci se školami v regionu. Mezi nejvýznamnějšími lze jmenovat Kompetence pro život, kdy jsme společně s pedagogy z celé ČR vytvořili inovativní vzdělávací materiály k rozvoji soft skills přímo v běžné výuce, které se dočkaly i překladu do angličtiny a dalších evropských jazyků v rámci mezinárodního projektu v rámci ERASMU+ s názvem CL@SS, anebo projekty zaměřené na kariérové poradenství (Brána k technické kariéře či Start profesní kariéry u zaměstnavatelů v MS kraji).

Místní akční plán stanovil na základě spolupráce partnerů v území ORP konkrétní priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území, na základě místní potřebnosti a naléhavosti, lokálních přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami území. V další etapě je plánována realizace konkrétních plánovaných aktivit.

Finální verzi Dokumentu MAP OPR Ostrava naleznete spolu s dalšími aktuálními informacemi na webu.

Podílíme se rovněž na přípravě a realizaci projektů zahrnutých ve Strategickém rámci MAP.